People

Academic Leader

zhaogengGeng Zhao

Faculty

lixiaodong

jinxin songchenggen xiaochaoen
                             Xiaodong Li 
                       Information Security
                  Postdoc. from Peiking Univ.
Co-Founder

 

 

                Xin Jin
                   Visual Computing
            Ph.D. from Beihang Univ.
             www.jinxin.me
             Co-Founder
               Chengen Song
               Cryptography
             Ph.D. from Peiking Univ.
                  Chaoen Xiao
               Artificial Intelligence
                 Ph.D. from USTB

Students

 

2017


limengyuan yuhaoyang zhouxinghui hanrui

Mengyuan Li

Visual media perception

Haoyang Yu

Visual media security

Xinghui Zhou

Visual media aestheics

Rui Han

Visual media synthesis

2016


le-wu jianxin-li wanlu-li yannan-li

Le Wu

Visual media aestheics

Jianxin Li

Visual media security

Wanlu Li

Visual media security

Yannan Li

Visual media synthesis

jing-liu xing-sun hanqing  

Jing Liu

Visual media aestheics

Xing Sun

Visual media perception

Qing Han

Visual media security

 

2015


yinsui tianzhaohui zhushuyun jingquan

Sui Yin

Visual media security

National Graduate Scholarship, China, 2017

Zhaohui Tian

Visual media security

Shuyun Zhu

Visual media preception

Quan Jing

Visual media security

sunnan jingdongliang    

Nan Sun

Visual media aesthetics

Dongliang Jing

Visual media preception

   

2014


tianyulu

wuyaming

 

yuanpeng mamingxin

Yulu Tian

Visual media aesthetics

National Graduate Scholarship, China, 2016

Yaming Wu

Visual media security

Peng Yuan

Visual media security

Mingxin Ma

Visual media security

chijingying yechaochen    

Jingying Chi

Visual media aesthetics

Chaochen Ye

Visual media perception

   

2013


liuyan guokui liyuzhen liuyan

Yan Liu

Visual media security

Kui Guo

Visual media security

Yuzhen Li

Visual media security

Yan Liu

Visual media security

zhenping      

Ping Zhen

Ph.D.

Visual media security

     

2012


weiguangzhen      

Guangzheng Wei

Visual media security